பதவிப் பெயர்

சேவை

தரம்

வெற்றிடங்களின் எண்ணிக்கை

 

கணக்காளர்

இ.க.சே

III/II

01

மொழிபெயர்ப்பாளர்

மொழிபெயர்ப்பாளர்  சேவை

I

01

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் சேவை

III/II/I

01

பொது முகாமைத்துவ உதவியாளர்

பொது முகாமைத்துவ உதவியாளர் சேவை

(III/II/I)

III/II/I

05

தொடர்பாடல் மற்றும் தொழில் நுட்ப உதவியாளர்

இலங்கை தொடர்பாடல் மற்றும் தொழில் நுட்ப உதவியாளர் சேவை

III/II/I

01

படப்பிடிப்பாளர்

(அமய)

 

01

வீடியோ கமரா இயக்குனர்

(அமய)

 

01

சுற்றுலா அமைச்சின் செய்திகள்

Japanese Tour Operators/ Agents participate in a FAM Tour to promote Sri Lanka as a travel destination

Japanese Tour Operators/ Agents participate in a FAM Tour to promote Sri Lanka as a travel destination

Continue Reading

Vistara , India’s finest full service carrier inaugurates Mumbai – Colombo service

Vistara , India’s finest full service carrier inaugurates Mumbai – Colombo service

Continue Reading
மாவட்டம்