பதவிப் பெயர்

சேவை

தரம்

வெற்றிடங்களின் எண்ணிக்கை

 

கணக்காளர்

இ.க.சே

III/II

01

மொழிபெயர்ப்பாளர்

மொழிபெயர்ப்பாளர்  சேவை

I

01

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் சேவை

III/II/I

01

பொது முகாமைத்துவ உதவியாளர்

பொது முகாமைத்துவ உதவியாளர் சேவை

(III/II/I)

III/II/I

05

தொடர்பாடல் மற்றும் தொழில் நுட்ப உதவியாளர்

இலங்கை தொடர்பாடல் மற்றும் தொழில் நுட்ப உதவியாளர் சேவை

III/II/I

01

படப்பிடிப்பாளர்

(அமய)

 

01

வீடியோ கமரா இயக்குனர்

(அமய)

 

01

சுற்றுலா அமைச்சின் செய்திகள்

Sri Lanka Tourism shines in Vistula Boulevards in Warsaw, Poland

Sri Lanka Tourism shines in Vistula Boulevards in Warsaw, Poland

Continue Reading

Sri Lanka showcases its best at the Carnival of Cultures

Sri Lanka showcases its best at the Carnival of Cultures

Continue Reading

எதிர்வரும் நிகழ்வுகள்

மாவட்டம்