பதவிப் பெயர்

சேவை

தரம்

வெற்றிடங்களின் எண்ணிக்கை

 

கணக்காளர்

இ.க.சே

III/II

01

மொழிபெயர்ப்பாளர்

மொழிபெயர்ப்பாளர்  சேவை

I

01

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் சேவை

III/II/I

01

பொது முகாமைத்துவ உதவியாளர்

பொது முகாமைத்துவ உதவியாளர் சேவை

(III/II/I)

III/II/I

05

தொடர்பாடல் மற்றும் தொழில் நுட்ப உதவியாளர்

இலங்கை தொடர்பாடல் மற்றும் தொழில் நுட்ப உதவியாளர் சேவை

III/II/I

01

படப்பிடிப்பாளர்

(அமய)

 

01

வீடியோ கமரா இயக்குனர்

(அமய)

 

01

சுற்றுலா அமைச்சின் செய்திகள்

International Culinary YouTubers Explore Colombo Cuisine

International Culinary YouTubers Explore Colombo Cuisine

Continue Reading

Sri Lanka Tourism Promotion Bureau hosts networking session for travel bloggers

Sri Lanka Tourism Promotion Bureau hosts networking session for travel bloggers

Continue Reading

எதிர்வரும் நிகழ்வுகள்

மாவட்டம்