தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தில் தொடர்புகொள்வதற்கான அலுவலர்களின் விவரங்கள்

நிறுவனம்பெயர்பெயர்குறித்து நியமிக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தர் /
தகவல் உத்தியோகத்தர்
பதவிதொலைபேசி இலக்கம்மின்னஞ்சல் முகவரி
சுற்றுலா அபிவிருத்தி மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள் அமைச்சு  திரு. வீ. சிவஞானசோதி பதவிநிலை அதிகாரி செயலாளர் 011-238 1798 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திருமதி. டீ.எல். சன்னசூரிய தகவல் அதிகாரி மேலதிக செயலாளர் 011- 233 5640 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
இலங்கை மாநாட்டுப் பணிப்பகம்  செல்வி அசினி டந்துன்னகே பதவிநிலை அதிகாரி சிரேஷ்ட முகாமையாளர் 011 2486 505 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
செல்வி கே. ரஞ்சிக்க பெரேரா தகவல் அதிகாரி உதவி முகாமையாளர் 0112486505 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
இலங்கை சுற்றுலா ஊக்குவிப்பு பணியகம்   திரு. சுதேஸ் பாலசுப்பிரமணியம் பதவிநிலை அதிகாரி முகாமைத்துவப் பணிப்பாளர் 011 2426 800 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. அஞ்சுல பிரேமதிலக்க தகவல் அதிகாரி நிதிப் பணிப்பாளர் 011 2426 800 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. சசங்க குணதிலக்க தகவல் அதிகாரி உதவிப் பணிப்பாளர் 011 2440 001 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
இலங்கை சுற்றுலா மற்றும் ஹோட்டல் முகாமைத்துவ நிறுவகம்  திரு. ஆர். பர்னாந்து பதவிநிலை அதிகாரி நிதிப் பணிப்பாளர் 077 3953 395 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. ஆர். ஹெட்டியாராச்சி தகவல் அதிகாரி உதவிப் பணிப்பாளர் (ICT) 011 2382 201 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகாரசபை     திரு. பீ.யூ. ரத்நாயக்கா பதவிநிலை அதிகாரி பணிப்பாளர் நாயகம் (பதில்) 0112426914 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
செல்வி இனோக்கா புஞ்சிஹேவா தகவல் அதிகாரி சட்ட அலுவலர் 0112440004 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
செல்வி பாக்கியா மஹாவிதானகே தகவல் அதிகாரி உதவிப் பணிப்பாளர் 011 2544535 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. சுரங்கா லியனபத்திரண தகவல் அதிகாரி உதவிப் பணிப்பாளர் -(நியமங்கள் மற்றும் தரச் சான்றிதழ்) 011 2387 805 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. பாலித புஷ்பகுமார தகவல் அதிகாரி உதவிப் பணிப்பாளர் -DT 011 2426 800 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

சுற்றுலா அமைச்சின் செய்திகள்

Recognizing Jaffna: A Culinary Adventure by Popular YouTubers - Chopstick Travel

Recognizing Jaffna: A Culinary Adventure by Popular YouTubers - Chopstick Travel

Continue Reading

Tourism Promotions Bureau Starts Global TV advertising to boost tourism to Sri Lanka

Tourism Promotions Bureau Starts Global TV advertising to boost tourism to Sri Lanka

Continue Reading

எதிர்வரும் நிகழ்வுகள்

மாவட்டம்