தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தில் தொடர்புகொள்வதற்கான அலுவலர்களின் விவரங்கள்

நிறுவனம்பெயர்பெயர்குறித்து நியமிக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தர் /
தகவல் உத்தியோகத்தர்
பதவிதொலைபேசி இலக்கம்மின்னஞ்சல் முகவரி
சுற்றுலா அபிவிருத்தி மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள் அமைச்சு  திரு. வீ. சிவஞானசோதி பதவிநிலை அதிகாரி செயலாளர் 011-238 1798 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திருமதி. டீ.எல். சன்னசூரிய தகவல் அதிகாரி மேலதிக செயலாளர் 011- 233 5640 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
இலங்கை மாநாட்டுப் பணிப்பகம்  செல்வி அசினி டந்துன்னகே பதவிநிலை அதிகாரி சிரேஷ்ட முகாமையாளர் 011 2486 505 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
செல்வி கே. ரஞ்சிக்க பெரேரா தகவல் அதிகாரி உதவி முகாமையாளர் 0112486505 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
இலங்கை சுற்றுலா ஊக்குவிப்பு பணியகம்   திரு. சுதேஸ் பாலசுப்பிரமணியம் பதவிநிலை அதிகாரி முகாமைத்துவப் பணிப்பாளர் 011 2426 800 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. அஞ்சுல பிரேமதிலக்க தகவல் அதிகாரி நிதிப் பணிப்பாளர் 011 2426 800 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. சசங்க குணதிலக்க தகவல் அதிகாரி உதவிப் பணிப்பாளர் 011 2440 001 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
இலங்கை சுற்றுலா மற்றும் ஹோட்டல் முகாமைத்துவ நிறுவகம்  திரு. ஆர். பர்னாந்து பதவிநிலை அதிகாரி நிதிப் பணிப்பாளர் 077 3953 395 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. ஆர். ஹெட்டியாராச்சி தகவல் அதிகாரி உதவிப் பணிப்பாளர் (ICT) 011 2382 201 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகாரசபை     திரு. பீ.யூ. ரத்நாயக்கா பதவிநிலை அதிகாரி பணிப்பாளர் நாயகம் (பதில்) 0112426914 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
செல்வி இனோக்கா புஞ்சிஹேவா தகவல் அதிகாரி சட்ட அலுவலர் 0112440004 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
செல்வி பாக்கியா மஹாவிதானகே தகவல் அதிகாரி உதவிப் பணிப்பாளர் 011 2544535 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. சுரங்கா லியனபத்திரண தகவல் அதிகாரி உதவிப் பணிப்பாளர் -(நியமங்கள் மற்றும் தரச் சான்றிதழ்) 011 2387 805 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. பாலித புஷ்பகுமார தகவல் அதிகாரி உதவிப் பணிப்பாளர் -DT 011 2426 800 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

சுற்றுலா அமைச்சின் செய்திகள்

Japanese Tour Operators/ Agents participate in a FAM Tour to promote Sri Lanka as a travel destination

Japanese Tour Operators/ Agents participate in a FAM Tour to promote Sri Lanka as a travel destination

Continue Reading

Vistara , India’s finest full service carrier inaugurates Mumbai – Colombo service

Vistara , India’s finest full service carrier inaugurates Mumbai – Colombo service

Continue Reading
மாவட்டம்