ஆண்டு அறிக்கைகள்

 pdf icon

ஆண்டு அறிக்கை 2017

 pdf icon

ஆண்டு அறிக்கை 2018

 pdf icon

ஆண்டு அறிக்கை 2019

 

சுற்றுலா சட்டம்      

 pdf icon

சுற்றுலா சட்டம்

 

                                                                                                                                

download

சுகாதார நெறிமுறையுடன் சுற்றுலா செயல்பாட்டு வழிகாட்டுதல்கள்

 

பிற பதிவிறக்கங்கள்

சுற்றுலா அமைச்சின் செய்திகள்

SLTDA creates provisional licensing to assist SMEs.

SLTDA creates provisional licensing to assist SME’s enabling them to seek COVID-19 health certification to host tourists in the future...

Continue Reading

Sri Lanka Tourism to support SME’s and product development with EU funding

Sri Lanka Tourism has been in discussion with the European Union Office in Colombo regarding the most effective use of a Euro 3.5 million government to government grant offeredto help recover from the crisis......

Continue Reading

எதிர்வரும் நிகழ்வுகள்

மாவட்டம்