වාර්ෂික වාර්තා

 pdf icon

වාර්ෂික වාර්තාව - 2017

 pdf icon

වාර්ෂික වාර්තාව 2018

 pdf icon

වාර්ෂික වාර්තාව 2019

 

සංචාරක පනත                                                                                    

 pdf icon

සංචාරක පනත

 

                                                                                                                                

download

උපකාරක ප්‍රොටෝකෝලය සමඟ සංචාරක මෙහෙයුම් මාර්ගෝපදේශ

අනෙකුත් අදාල බා ගත කිරීම්

සංචාරක පුවත්

Sri Lanka Tourism ‘s International Travel Blogger & Journalist Program to support SME’s

The “Visiting Travel Blogger and Journalist Programme” is an annual project which Sri Lanka Tourism hosts in order to diversify and spread the visitation of foreign travelers visiting the country and also generate income for Micro, Small and Medium e

Continue Reading

SRI LANKAN TOURISMS’ BIO BUBBLE RECOGNIZED AT ITB BERLIN

Sri Lanka Tourism has been recognized for its innovative “Bio Bubble" concept by the International Trade Tourismus-Börse Berlin (ITB) which is one of the largest trade shows in the world. This year, the trade fair took place on a virtual platfor

Continue Reading
දිස්ත්‍රික්කය