වැඩි විස්තර සඳහා මෙම ෆෝරමය පුරවා අප වෙත එවන්න. අපි හැකි ඉක්මණින් ඔබ වෙත පිළිතුරු සපයන්නෙමු.

 • අමාත්‍යවරයාගේ කාර්යාලය

 • 7 වන මහල,අංක 78,ගාලු පාර කොළඹ 03. ශ්‍රී ලංකාව.
 • +94 11 245 2912
 • +94 77 748 9999
 • +94 11 238 2218
 • රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ කාර්යාලය

 • 6 වන මහල,රක්ෂණ මන්දිරය ,
  අංක 21 වෝක්ෂෝල් මාවත,
  කොළඹ 02.
  ශ්‍රී ලංකාව.
 • +94 11 232 3604
 • +94 11 242 1363
 • සංචාරක හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය

 • 6 වන මහල,රක්ෂණ මන්දිරය ,
  අංක 21 වෝක්ෂෝල් මාවත,
  කොළඹ 02.
  ශ්‍රී ලංකාව.
 • +94 11 232 1222
 • +94 11 243 6672

සංචාරක පුවත්

Japanese Tour Operators/ Agents participate in a FAM Tour to promote Sri Lanka as a travel destination

Japanese Tour Operators/ Agents participate in a FAM Tour to promote Sri Lanka as a travel destination

Continue Reading

Vistara , India’s finest full service carrier inaugurates Mumbai – Colombo service

Vistara , India’s finest full service carrier inaugurates Mumbai – Colombo service

Continue Reading
දිස්ත්‍රික්කය