වැඩි විස්තර සඳහා මෙම ෆෝරමය පුරවා අප වෙත එවන්න. අපි හැකි ඉක්මණින් ඔබ වෙත පිළිතුරු සපයන්නෙමු.

 • අමාත්‍යවරයාගේ කාර්යාලය

 • 7 වන මහල,අංක 78,ගාලු පාර කොළඹ 03. ශ්‍රී ලංකාව.
 • +94 11 245 2912
 • +94 77 748 9999
 • +94 11 238 2218
 • රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ කාර්යාලය

 • 6 වන මහල,රක්ෂණ මන්දිරය ,
  අංක 21 වෝක්ෂෝල් මාවත,
  කොළඹ 02.
  ශ්‍රී ලංකාව.
 • +94 11 232 3604
 • +94 11 242 1363
 • සංචාරක සංවර්ධන, වනජීවි හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

 • 6 වන මහල,රක්ෂණ මන්දිරය ,
  අංක 21 වෝක්ෂෝල් මාවත,
  කොළඹ 02.
  ශ්‍රී ලංකාව.
 • +94 11 232 1222
 • +94 11 243 6672

සංචාරක පුවත්

Sri Lanka Tourism shines in Vistula Boulevards in Warsaw, Poland

Sri Lanka Tourism shines in Vistula Boulevards in Warsaw, Poland

Continue Reading

Sri Lanka showcases its best at the Carnival of Cultures

Sri Lanka showcases its best at the Carnival of Cultures

Continue Reading
දිස්ත්‍රික්කය