අතිවිශේෂ ගැසට් අංක.1933/13 යටතේ 2015 සැප්තැම්බර් 21 දින සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍යංශය ස්ථාපිත කරන ලදි.සංචාරක අංශය භාරව කැපවූ අමාත්‍යංශයක් ස්ථාපිත කිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණු අතර,නිසි ප්‍රතිපත්තියක් හා නියාමන රාමුවක් සකස් කිරීම, දැවැන්ත යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සහතික කිරීම,සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා අමාත්‍යංශය යටතේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද පහත ආයතන තුළින් පරිපාලනමය හා මූල්‍යමය විශ්ලේෂණය සිදු කිරීම අයත් වේ.

 • ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය
 • ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය
 • ශ්‍රී ලංකා සම්මුති කාර්යාංශය
 • ශ්‍රී ලංකා සංචාරක හෝටල් හා කළමනාකරණ ආයතනය
 • ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

විශේෂයෙන්, ඉහත ආයතනවලට අමතරව අමාත්‍යංශයේ පරිපාලන, මූල්‍යය, සංවර්ධන හා අභ්‍යන්තර විගණන යන අංශවල සහයෝගිත්වයෙන් පහත කාර්යයන් හා කර්තවයන් ඉටුකරනු ලැබේ.

 • සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු විෂයන්ට අදාළ දෙපාර්තමේන්තුහා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනවල විෂයන්ට අදාළ ප්‍රතිපත්ති,වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති සම්පාදනය කිරීම, අධික්ෂණය කිරීම හා ඇගයීම සිදු කිරීම.
 • සංචාරක කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීම සහ ප්‍රමිතීන් සම්පාදනය කිරීම
 • සංචාරක නියෝජිතායතන ලියාපදිංචිය හා නියාමනය කිරීම
 • විවේකය ගතකිරීම සඳහා විනෝදාත්මක පහසුකම් සැපයීමට අදාළ කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කිරීම
 • සදාචාර සම්පන්න සමාජයක් ගොඩනැගීම සඳහා ආගමික වටිනාකම් ජනතාව තුළ වර්ධනය කරනු පිණීස ප්‍රතිපත්ති,වැඩසටහන්සහ ව්‍යාපෘති සම්පාදනය කිරීම, අධීක්ෂණය කිරීම හා ඇගයීම.
 • ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු සම්බන්ධයෙන් වන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම හා අධික්ෂණය කිරීම.
 • අමාත්‍යංශයේ විෂය පථය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනවලට පැවරී ඇති සියළුම විෂයන්ට අදාළ කරුණු
 • ඉහත ආයතන අධික්ෂණය කිරීම

සංචාරක පුවත්

WTM London unveils Sri Lanka as premier partner for 2019

WTM London unveils Sri Lanka as premier partner for 2019

Continue Reading

Sri Lanka participates in the fourth travel Expo Exhibition in Ankara, Turkey

Sri Lanka participates in the fourth travel Expo Exhibition in Ankara, Turkey

Continue Reading
දිස්ත්‍රික්කය