ඩී.එල් සන්නසූරිය මහත්මිය
අතිරේක ලේකම් (පරිපාලන)
දුරකථන : 011 233 5640
ෆැක්ස් : 011 232 4131
ජංගම දුරකථන : 071 8058954
සී.එචි.ගමගේ මහතා
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 233 5820
ෆැක්ස් : 011 232 4131
ජංගම දුරකථන : 071 434 7660
කල්පනී චන්දිමා මෙනවිය
සහකාර ලේකම් ( පරිපාලන)
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ෆැක්ස් : 011 232 4131
ජංගම දුරකථන : 071 633 108
පී.එච්. ආර්.එම්.එම් අභයවර්ධන මෙනවිය
සහකාර ලේකම් (පරිපාලන)
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 243 3475
ෆැක්ස් : 011 232 4131
ජංගම දුරකථන : 071 485 9551

ආර්.එම්.ඩබ්.එස් සමරදිවාකර මහතා
අතිරේක ලේකම් ( සංවර්ධන)
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 233 0955
ෆැක්ස් : 011 232 4130
ජංගම දුරකථන : 0718611090
එස්.එල්.එම් හෂීම් මහතා
අධ්‍යක්ෂ ( සංවර්ධන)
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 232 4133
ෆැක්ස් : 011 243 6672
ජංගම දුරකථන : 077 777 4424
උමා නිරන්ජන් මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ (සැළසුම්)
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 233 3130
ෆැක්ස් : 011 233 3130
ජංගම දුරකථන : 071 700 1632
එච්.පී. ප්‍රියදර්ශන මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ ( සංවර්ධන)
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 232 3606
ෆැක්ස් : 011 232 4130
ජංගම දුරකථන : 071 700 1632
දේදු පිරිස් මහත්මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ ( සැළසුම්)
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 233 5769
ෆැක්ස් : 011 232 4130
ජංගම දුරකථන : 071 808 7910
බී.ඒ.ඩී.එන් ප්‍රසාදිකා මහත්මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැළසුම්)
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 243 3476
ෆැක්ස් : 011 232 4130
ජංගම දුරකථන : 071 446 1660
දිනිඳු මුනිදාස මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැළසුම්)
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 233 5740
ෆැක්ස් : 011 232 4130
ජංගම දුරකථන : 071 638 6381

කේ.එම් .සී. කේ බණ්ඩාර මහතා
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 233 5680
ෆැක්ස් : 011 243 6672
ජංගම දුරකථන : 072 707 5705

ඩී.ඒ.එස් පියසීලී මහත්මිය
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන අංක : 011 301 0889
ෆැක්ස් අංක : 011 243 6672
ජංගම දුරකථන අංක : 071 492 7730

සංචාරක පුවත්

Recognizing Jaffna: A Culinary Adventure by Popular YouTubers - Chopstick Travel

Recognizing Jaffna: A Culinary Adventure by Popular YouTubers - Chopstick Travel

Continue Reading

Tourism Promotions Bureau Starts Global TV advertising to boost tourism to Sri Lanka

Tourism Promotions Bureau Starts Global TV advertising to boost tourism to Sri Lanka

Continue Reading

ඉදිරි වැඩසටහන්

දිස්ත්‍රික්කය