மேலதிக தகவல்களுக்கு கீழே உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை நிரப்புக. துரிதகதியில் பதில் அளிக்கப்படும்.

 • அமைச்சர் அலுவலகம்

 • 7வது தளம், இல 78, காலி வீதி, கொழும்பு 03, இலங்கை
 • +94 11 245 2912
 • +94 77 748 9999
 • +94 11 238 2218
 • இராஜாங்க அமைச்சரின் அலுவலகம்

 • 6 வது தளம்,
  ரக்ஷண மந்திரய,
  இல 21, வொக்ஸ்ஹோல் வீதி,
  கொழும்பு – 02.
  இலங்கை.
 • +94 11 232 3604
 • +94 11 242 1363
 • சுற்றுலா அபிவிருத்தி, வனஜீவராசிகள் மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள் அமைச்சு

 • 6 வது தளம்,
  ரக்ஷண மந்திரய,
  இல 21, வொக்ஸ்ஹோல் வீதி,
  கொழும்பு – 02.
  இலங்கை.
 • +94 11 232 1222
 • +94 11 243 6672

சுற்றுலா அமைச்சின் செய்திகள்

Recognizing Jaffna: A Culinary Adventure by Popular YouTubers - Chopstick Travel

Recognizing Jaffna: A Culinary Adventure by Popular YouTubers - Chopstick Travel

Continue Reading

Tourism Promotions Bureau Starts Global TV advertising to boost tourism to Sri Lanka

Tourism Promotions Bureau Starts Global TV advertising to boost tourism to Sri Lanka

Continue Reading

எதிர்வரும் நிகழ்வுகள்

மாவட்டம்