අංකයතනතුරසේවයශ්‍රේණියපුරප්පාඩු ගණන
1 ගණකාධිකාරි ශ්‍රී.ලං.ග.සේ III/II 01
2 භාෂා පරිවර්තක භාෂා පරිවර්තක සේවය I 01
3 සංවර්ධන නිළධාරි සංවර්ධන නිළධාරි සේවය III/II/I 01
4 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය III/II/I 01
5  රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය  III/II/I  05
6 නිශ්චල ඡායාරූප ශිල්පි අනියම් - 01
7 වීඩියෝ කැමරා ක්‍රියාකරු අනියම් - 01

මෙම තනතුරු සඳහා අයදුම් කිරීමේදී ඒ ඒ තනතුරු සඳහා විධිමත් ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කළ යුතු වේ.

සංචාරක පුවත්

Japanese Tour Operators/ Agents participate in a FAM Tour to promote Sri Lanka as a travel destination

Japanese Tour Operators/ Agents participate in a FAM Tour to promote Sri Lanka as a travel destination

Continue Reading

Vistara , India’s finest full service carrier inaugurates Mumbai – Colombo service

Vistara , India’s finest full service carrier inaugurates Mumbai – Colombo service

Continue Reading
දිස්ත්‍රික්කය