අංකයතනතුරසේවයශ්‍රේණියපුරප්පාඩු ගණන
1 ගණකාධිකාරි ශ්‍රී.ලං.ග.සේ III/II 01
2 භාෂා පරිවර්තක භාෂා පරිවර්තක සේවය I 01
3 සංවර්ධන නිළධාරි සංවර්ධන නිළධාරි සේවය III/II/I 01
4 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය III/II/I 01
5  රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය  III/II/I  05
6 නිශ්චල ඡායාරූප ශිල්පි අනියම් - 01
7 වීඩියෝ කැමරා ක්‍රියාකරු අනියම් - 01

මෙම තනතුරු සඳහා අයදුම් කිරීමේදී ඒ ඒ තනතුරු සඳහා විධිමත් ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කළ යුතු වේ.

සංචාරක පුවත්

Sri Lanka Tourism shines in Vistula Boulevards in Warsaw, Poland

Sri Lanka Tourism shines in Vistula Boulevards in Warsaw, Poland

Continue Reading

Sri Lanka showcases its best at the Carnival of Cultures

Sri Lanka showcases its best at the Carnival of Cultures

Continue Reading
දිස්ත්‍රික්කය