ஒரு வேளைத் தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும், ஒரு வேளை இருக்க வேண்டும், கூடவே இருக்க வேண்டும், கிடைக்கலாம், இருக்க வேண்டும், ‘‘ ஒரு வேளை ‘இல்லை’ (‘கோர்டோனியா ஆக்சில்லரிஸ் தியேசி)’

 IMG 0543  IMG 0522IMG 0527 IMG 0538 
 IMG 0449  IMG 0453  IMG 0493

சுற்றுலா அமைச்சின் செய்திகள்

Couch Safari - Taking Srilanka wild life to the world

Blessed with an abundance of wildlife, Sri Lanka attracts a significant number of tourists every year visiting the island to experience the exotic creatures living in the stunning Natural Parks. The diverse wildlife spread across wet,

Continue Reading

‘Go on a couch safari’ concept to be promoted by Sri Lanka Tourism

With the recent sharp decline in tourism arrivals due to the global pandemic and flight restrictions, Sri Lanka Tourism has initiated a novel approach to promote the island through a concept branded as “Go on a Couch Safari” covering wildlife streams

Continue Reading

எதிர்வரும் நிகழ்வுகள்

மாவட்டம்