ගරු ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමා හක්ගල උද්භිද උද්‍යානයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාව අතරතුර එම අවස්ථාව සිහිපත් කිරීම සදහා ‘මිහිරිය‘ ශාකයක් (Gordonia axillaris theaceae) රෝපණය කරන ලදි.

 IMG 0543  IMG 0522IMG 0527 IMG 0538 
 IMG 0449  IMG 0453  IMG 0493

සංචාරක පුවත්

The second BIMSTEC Network of Tour Operators meeting concludes with new initiatives for developing regional tourism

BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral, Technical and Economic Cooperation, Dhaka) was initiated as a platform to bring together the countries in the Bay of Bengal to discuss and work in collaboration to develop all aspects of 14 main s

Continue Reading

CHINESE INTERNATIONAL TRAVEL MART OPEN FOR VIRTUAL TRAVEL BUSINESS SLTPB Registered Businesses to have extended 6 month Direct Virtual Access to Chinese Travel Businesses

Sri Lanka participated at the virtual version 5 of China International Travel Mart (CITM - 2020) which was held from 16th to 18th November 2020 at Shanghai New International Expo Centre, China where the first two days of the fair was open to the trad

Continue Reading
දිස්ත්‍රික්කය