2019 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 22 ம் திகதி முதல் 3ம் திகதி ஜன் வரை நடைபெறுவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்ட CITES CoP 18 ஆனது ஆகஸ்ட் மாத பிற்பகுதி / செப்டெம்பர் மாத முற்பகுதியில் நடாத்த தீர்மானிக்கப்பட்டடுள்ளது.

download

சுற்றுலா அமைச்சின் செய்திகள்

Sri Lanka Tourism shines in Vistula Boulevards in Warsaw, Poland

Sri Lanka Tourism shines in Vistula Boulevards in Warsaw, Poland

Continue Reading

Sri Lanka showcases its best at the Carnival of Cultures

Sri Lanka showcases its best at the Carnival of Cultures

Continue Reading

எதிர்வரும் நிகழ்வுகள்

மாவட்டம்