• Main Slider
  • Main Slider 1
  • Main Slider 6
  • Main Slider 2
  • Main Slider 9
  • Main Slider 7

සංචාරක මාර්ගෝපදේශකයන්ගේ අවධානයට ||  විදේශ සංචාරකයින් සඳහා වීසා කාලය දීර්ඝ කෙරේ ||  ඇයි මම ශ්‍රී ලංකාව අත් නොහරින්නේ, ඔබත් එසේ නොකළ යුතුයි - ලෝන්ලි ප්ලැනට් ||  සංචාරක සීමාවන් ලිහිල් වන බැවින් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය තෝරාගත් ගමනාන්ත වෙත ගුවන් ගමන් ක්‍රියාත්මක කරයි ||  ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරක සීමා කිරීම් - COVID-19 || 

SriLankan Airlines wishes to inform that below restrictions were imposed by the Civil Aviation Authority of Sri Lanka in the light of coronavirus (COVID-19) outbreak.

To all airlines:

This is to inform all online and offline carriers that according to instructions received from Sri Lanka Health Authorities all international Airports in Sri Lanka will be closed for the operation of inward international commercial passenger flights (i.e arrivals) with effect from 0400hrs on 19th March 2020 (local time in Sri Lanka) until further notice.

During the above mentioned restricted period, the following will be permitted:

  1. 1. Aircraft Departures with passengers originating from Colombo, Stopovers, transit passengers or visiting tourists.
  2. 2. Emergency Diversions to BIA
  3. 3. Freighter Operations and humanitarian flights to BIA
  4. 4. Technical landings at BIA
  5. 5. Inbound ferry flights (without passengers) at BIA  

The maximum permitted transit time at BIA for any passenger transiting via BIA should strictly be not more than 12 hours. The concerned passenger must strictly have a confirmed onward connection out of BIA to an onward destination

Airlines are strictly instructed to follow the above instructions.

Source: Civil Aviation Authority of Sri Lanka

Suspension of Visa in Sri Lanka

Below restrictions were imposed by the Department of  Immigration and Emigration of Sri Lanka in the light of coronavirus (COVID-19) outbreak.

All types of visa issuance to enter Sri Lanka for all the foreign nationalities will be temporarily suspended until further notice

Further, all types of Electronic Travel Authorizations (ETA), Entry Visas, Landing endorsements, Multiple Entry Visas and Resident Visas already granted to all the foreign nationals and not arrived in Sri Lanka yet will be temporarily suspended and they will not be allowed to enter Sri Lanka until further notice.

Source: Department of  Immigration and Emigration of Sri Lanka

Corporate Communications 
SriLankan Airlines 
www.srilankan.com 

FB IMG 1574760605763

ගරු. ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා

ගරු. අමාත්‍ය සංචාරක අමාත්‍යාංශය

dvc

ගරු ඩී.වී. චානක මහතා

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගුවන් සේවා හා අපනයන කලාප සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

hettiarachchi

එස් . හෙට්ටිආරච්චි මහතා

ලේකම් සංචාරක අමාත්‍යාංශය

pro pic ministry

මාධව දේවසුරේන්ද්‍ර මහතා

රාජ්‍ය ලේකම් ගුවන් සේවා හා අපනයන කලාප සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

අමාත්‍යාංශ පුවත්

ගුවන් සේවා පුවත්

සංචාරක පුවත්

CNBC to promote Sri Lanka Tourism in Goodwill gesture

CNBC, the world’s leading channel for consumer and business news, extended their support to Sri Lanka Tourism by providing USD 100,000 ...

Continue Reading

SLTDA creates provisional licensing to assist SMEs.

SLTDA creates provisional licensing to assist SME’s enabling them to seek COVID-19 health certification to host tourists in the future...

Continue Reading
දිස්ත්‍රික්කය