සෑම සේවකයෙකුම අගය කරන හා ප්‍රතිලාභ ලබන සංස්කෘතියක් වගා කිරීමේ අදහසින්, 2018/2019 සඳහා මානව සම්පත් අංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද AASL හි ප්‍රථම සේවක පිළිගැනීමේ වැඩසටහන 2020 සැප්තැම්බර් 17 වන දින සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි. මෙම උත්සවය ගරු. කැබිනට් අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග, ඒ.ඒ.එස්.එල්. හි සභාපති මේජර් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) ජී. ඒ.
අයදුම්පත් අභ්‍යන්තරව කැඳවනු ලැබූ අතර ඒවා වෘත්තීය සමිති නියෝජනය කරන කමිටු 3 ක්, ප්‍රාදේශීය නියෝජිතයින්, කොට් head ාශ ප්‍රධානීන්, අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් සහ අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් විසින් ඉතා විනිවිද පෙනෙන ක්‍රියාවලියක් මගින් ඇගයීමට ලක් කරන ලදී. අවසන් වටයට ඔවුන්ගේ ඇමතුම් රාජකාරිවලින් ඔබ්බට ගිය සේවකයින් තෝරාගෙන ඇති අතර නායකත්වය, කණ්ඩායම් වැඩ, නිර්මාණශීලිත්වය සහ නවෝත්පාදන, පාරිභෝගික සත්කාර සහ විවෘත උත්සවය යටතේ කාණ්ඩ 5 ක් යටතේ රන්, රිදී, ලෝකඩ සහ කුසලතා සම්මාන පිරිනමන ලදී.

සංචාරක පුවත්

Couch Safari - Taking Srilanka wild life to the world

Blessed with an abundance of wildlife, Sri Lanka attracts a significant number of tourists every year visiting the island to experience the exotic creatures living in the stunning Natural Parks. The diverse wildlife spread across wet,

Continue Reading

‘Go on a couch safari’ concept to be promoted by Sri Lanka Tourism

With the recent sharp decline in tourism arrivals due to the global pandemic and flight restrictions, Sri Lanka Tourism has initiated a novel approach to promote the island through a concept branded as “Go on a Couch Safari” covering wildlife streams

Continue Reading
දිස්ත්‍රික්කය