සෑම සේවකයෙකුම අගය කරන හා ප්‍රතිලාභ ලබන සංස්කෘතියක් වගා කිරීමේ අදහසින්, 2018/2019 සඳහා මානව සම්පත් අංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද AASL හි ප්‍රථම සේවක පිළිගැනීමේ වැඩසටහන 2020 සැප්තැම්බර් 17 වන දින සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි. මෙම උත්සවය ගරු. කැබිනට් අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග, ඒ.ඒ.එස්.එල්. හි සභාපති මේජර් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) ජී. ඒ.
අයදුම්පත් අභ්‍යන්තරව කැඳවනු ලැබූ අතර ඒවා වෘත්තීය සමිති නියෝජනය කරන කමිටු 3 ක්, ප්‍රාදේශීය නියෝජිතයින්, කොට් head ාශ ප්‍රධානීන්, අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් සහ අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් විසින් ඉතා විනිවිද පෙනෙන ක්‍රියාවලියක් මගින් ඇගයීමට ලක් කරන ලදී. අවසන් වටයට ඔවුන්ගේ ඇමතුම් රාජකාරිවලින් ඔබ්බට ගිය සේවකයින් තෝරාගෙන ඇති අතර නායකත්වය, කණ්ඩායම් වැඩ, නිර්මාණශීලිත්වය සහ නවෝත්පාදන, පාරිභෝගික සත්කාර සහ විවෘත උත්සවය යටතේ කාණ්ඩ 5 ක් යටතේ රන්, රිදී, ලෝකඩ සහ කුසලතා සම්මාන පිරිනමන ලදී.

සංචාරක පුවත්

Sri Lanka Tourism ‘s International Travel Blogger & Journalist Program to support SME’s

The “Visiting Travel Blogger and Journalist Programme” is an annual project which Sri Lanka Tourism hosts in order to diversify and spread the visitation of foreign travelers visiting the country and also generate income for Micro, Small and Medium e

Continue Reading

SRI LANKAN TOURISMS’ BIO BUBBLE RECOGNIZED AT ITB BERLIN

Sri Lanka Tourism has been recognized for its innovative “Bio Bubble" concept by the International Trade Tourismus-Börse Berlin (ITB) which is one of the largest trade shows in the world. This year, the trade fair took place on a virtual platfor

Continue Reading
දිස්ත්‍රික්කය