සුනිල් ගුණවර්ධන මහතා
අතිරේක ලේකම් (ගුවන් සේවා)
Phone : 0112421309 Fax : 0112421309
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
අවන්ති සේනාරත්න මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ(ගුවන්සේවා)
Phone : 011 2335683
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එස්.මහේෂ්වරන් මහතා
අධ්‍යක්ෂ(ව්‍යාපෘති)
Phone :
Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

සංචාරක පුවත්

CNBC to promote Sri Lanka Tourism in Goodwill gesture

CNBC, the world’s leading channel for consumer and business news, extended their support to Sri Lanka Tourism by providing USD 100,000 ...

Continue Reading

SLTDA creates provisional licensing to assist SMEs.

SLTDA creates provisional licensing to assist SME’s enabling them to seek COVID-19 health certification to host tourists in the future...

Continue Reading
දිස්ත්‍රික්කය