සුනිල් ගුණවර්ධන මහතා
අතිරේක ලේකම් (ගුවන් සේවා)
Phone : 0112421309 Fax : 0112421309
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
අවන්ති සේනාරත්න මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ(ගුවන්සේවා)
Phone : 011 2335683
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එස්.මහේෂ්වරන් මහතා
අධ්‍යක්ෂ(ව්‍යාපෘති)
Phone :
Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

සංචාරක පුවත්

Sri Lanka Tourism's Wildlife Streaming event “Couch Safari' - A resounding success

The first ever initiative of Sri Lanka Tourism’s effort in showcasing the island’s wildlife to the world through streaming technology is an unprecedented success with the support of the stakeholders, partners and wildlife enthusiasts from all over th

Continue Reading

Sri Lanka Tourism goes global on Nile TV to woo the Mediterranean traveler

Sri Lanka Tourism, as one of its initiatives to promote the island destination on social media and virtual platforms shared engaging content of its many attractions and resources turning the pandemic to an opportunity. As result of this effort, Sri L

Continue Reading
දිස්ත්‍රික්කය