කටුනායක නිදහස් වෙළඳ කලාපයේ ආයෝජන මණ්ඩල නියෝජිතයන් සමඟ එම කලාපයේ පවතින ගැටළු පිළිබඳව විශේෂ සාකච්ඡාවක් පසුගිය දා පැවැත්විණි.

එහිදී ගරු අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා උපදෙස් දුන්නේ නිදහස් වෙළඳ කලාපයේ පවතින අඩුපාඩු වලට කඩිනමින් වියදම් ලබාදෙන ලෙස යි. මෙම අවස්ථාව සඳහා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස්.හෙට්ටිආරච්චි මහතා ද සහභාගී විය.

 FO4A9579 FO4A9589  IMG 1160 
 IMG 1211  IMG 1245  IMG 1280
     

සංචාරක පුවත්

Sri Lanka Tourism reaches out to Sri Lankan Missions Overseas;H.E. Dr. Palitha Kohona, newly appointed Ambassador to China, assures his fullest support in Tourism Promotion.

Sri Lanka Tourism is working with the Sri Lankan Missions Overseas, through collaborations, with the intension of coordinated and targeted tourism promotions in the new normal. In this context, visit to Sri Lanka Tourism by H.E. Dr. Palitha Kohona,..

Continue Reading

Adapting to new normal, Sri Lanka Tourism goes virtual to promote ‘Wildlife’

Adapting to the new normal of the global travel and tourism industry, a strategic initiative will be taken by Sri Lanka Tourism Promotion Bureau (SLTPB) to deploy technology to connect with the travellers both local and international in bringing out

Continue Reading
දිස්ත්‍රික්කය