ගරු අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා සංචාරක අමාත්‍යවරයා ලෙසත්, ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩී.වී. චානක මහතා ගුවන්සේවා හා අපනයන කළාප සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත් 2020.08.13 වන දින සිය ධූරයන්හි වැඩ බාර ගන්නා ලදී. සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස්. හෙට්ටිආරච්චි මහතා සහ අමාත්‍යාංශයේ සෙසු නිලධාරීන් මෙම විශේෂ අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.

 364A9964 364A9975  364A0032 
 364A0248  364A0258  364A0039
 364A0169  364A0161  364A0065
 364A0057  364A9950  364A9999
     

සංචාරක පුවත්

CNBC to promote Sri Lanka Tourism in Goodwill gesture

CNBC, the world’s leading channel for consumer and business news, extended their support to Sri Lanka Tourism by providing USD 100,000 ...

Continue Reading

SLTDA creates provisional licensing to assist SMEs.

SLTDA creates provisional licensing to assist SME’s enabling them to seek COVID-19 health certification to host tourists in the future...

Continue Reading
දිස්ත්‍රික්කය