අමාත්‍යාංශය මගින් පවත්වන මාසික පුහුණු වැඩසටහන් මාලාව යටතේ     ආයතන සංග්‍රහයේ වැටුප් පරිච්ඡේදය  සම්බන්ධයෙන් පුහුණු වැඩසටහනක් සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර  ලේකම්, ශිරෝමි රත්නායක මහත්මියගේ  සම්පත්දායකත්වයෙන් 2020.07.20 දින  අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේ දී  පැවැත්විණි .

 

 IMG20200720102229 IMG20200720102250 
 IMG20200720102302  IMG20200720121424

සංචාරක පුවත්

SLTDA creates provisional licensing to assist SMEs.

SLTDA creates provisional licensing to assist SME’s enabling them to seek COVID-19 health certification to host tourists in the future...

Continue Reading

Sri Lanka Tourism to support SME’s and product development with EU funding

Sri Lanka Tourism has been in discussion with the European Union Office in Colombo regarding the most effective use of a Euro 3.5 million government to government grant offeredto help recover from the crisis......

Continue Reading

ඉදිරි වැඩසටහන්

දිස්ත්‍රික්කය