අමාත්‍යාංශය මගින් පවත්වන මාසික පුහුණු වැඩසටහන් මාලාව යටතේ " ප්‍රසම්පාදනයේ නීතිමය පසුබිම" සම්බන්ධයෙන් පුහුණු වැඩසටහනක් අතිරේක ලේකම්, සමන් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ සම්පත්දායකත්වයෙන් අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී 2020.06.23 දින පැවැත්විණි .

ඒ සදහා අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් සහ අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති සංචාරක ආයතනවල ප්‍රසම්පාදන විෂයයට සම්බන්ධ නිලධාරීන් සහභාගී විය.

 364A9710 364A9701 
 364A9707  364A9700

සංචාරක පුවත්

Sri Lanka Tourism to support SME’s and product development with EU funding

Sri Lanka Tourism has been in discussion with the European Union Office in Colombo regarding the most effective use of a Euro 3.5 million government to government grant offeredto help recover from the crisis......

Continue Reading

Sri Lanka Tourism lobbies for inclusion in travel corridors

Sri Lanka Tourism is working closely with the Foreign Affairs Ministry to include Sri Lanka in developing travel corridors for travel with no quarantine overseas, for returning tourists or visiting Sri Lankans.....

Continue Reading
දිස්ත්‍රික්කය