ගරු. ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමා සංචාරක හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යවරයා  ලෙස  2019.11.26 දින සිය අමාත්‍ය ධුරයේ  වැඩ භාර ගත්තේය. අමාත්‍යාංශ ලේකම් එස්. හෙට්ටිආරච්චි මහතා සහ අමාත්‍යාංශයේ අනෙකුත් නිලධාරීන් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.

අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති සෑම ආයතනයකම ප්‍රධානීන් විසින් ඔවුන්ගේ ආයතන පිළිබඳව කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් මෙම රැස්වීමේදී ඉදිරිපත් කරන ලදී    

 364A9313  364A9353
 364A9388  364A9394
 364A9417  364A9422
 364A9451  364A9547
 364A9566  364A9582
 364A9633  364A9673

 

සංචාරක පුවත්

SLTDA creates provisional licensing to assist SMEs.

SLTDA creates provisional licensing to assist SME’s enabling them to seek COVID-19 health certification to host tourists in the future...

Continue Reading

Sri Lanka Tourism to support SME’s and product development with EU funding

Sri Lanka Tourism has been in discussion with the European Union Office in Colombo regarding the most effective use of a Euro 3.5 million government to government grant offeredto help recover from the crisis......

Continue Reading

ඉදිරි වැඩසටහන්

දිස්ත්‍රික්කය