මෙම වර්ෂයේ මැයි මස 22 වන දින සිට ජූනි මස 03 වන දින දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ CITES CoP18 සමුළුව කල් දැමීමට තීරණය කර ඇති අතර එය ඉදිරි අගෝස්තු/සැප්තැම්බර් මස තුළදී පැවැත්වීමට අපේක්ෂිත ය.

download

සංචාරක පුවත්

Recognizing Jaffna: A Culinary Adventure by Popular YouTubers - Chopstick Travel

Recognizing Jaffna: A Culinary Adventure by Popular YouTubers - Chopstick Travel

Continue Reading

Tourism Promotions Bureau Starts Global TV advertising to boost tourism to Sri Lanka

Tourism Promotions Bureau Starts Global TV advertising to boost tourism to Sri Lanka

Continue Reading

ඉදිරි වැඩසටහන්

දිස්ත්‍රික්කය