මෙම වර්ෂයේ මැයි මස 22 වන දින සිට ජූනි මස 03 වන දින දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ CITES CoP18 සමුළුව කල් දැමීමට තීරණය කර ඇති අතර එය ඉදිරි අගෝස්තු/සැප්තැම්බර් මස තුළදී පැවැත්වීමට අපේක්ෂිත ය.

download

සංචාරක පුවත්

Japanese Tour Operators/ Agents participate in a FAM Tour to promote Sri Lanka as a travel destination

Japanese Tour Operators/ Agents participate in a FAM Tour to promote Sri Lanka as a travel destination

Continue Reading

Vistara , India’s finest full service carrier inaugurates Mumbai – Colombo service

Vistara , India’s finest full service carrier inaugurates Mumbai – Colombo service

Continue Reading
දිස්ත්‍රික්කය