වාරි අමාත්‍ය සහ අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක, ස්වදේශ කටයුතු හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය ගරු චමල් රාජපක්ෂ  මහතා සංචාරක අමාත්‍ය ගරු. ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ගරු. නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගුවන් හා අපනයන කලාප සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු. ඩී. වී. චානක මහතා, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු. (ආචාර්ය) උපුල් ගලපත්ති මහතා, 2020 අගෝස්තු 30 වන දින මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපල වෙත පරීක්ෂණ චාරිකාවක් පැවැත්වීය.

මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා රජය සෑම පියවරක්ම ගන්නා බවත්, එහි මූලික සැලසුම් දැනටමත් සකස් කර ඇති බවත් සංචාරයේ දී ඇමතිවරු ප්‍රකාශ කළහ.

රැස්වීම අමතමින් තරුණ කටයුතු හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළේ මත්තල ගුවන්තොටුපළ සහ හම්බන්තොට වරාය විවෘත කිරීමත් සමඟ අවසාන ඉලක්කය වූයේ හම්බන්තොට දකුණු ආසියාවේ ගුවන් හා නැව් මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කිරීම බවයි.

පිංතූර සඳහා

සංචාරක පුවත්

Sri Lanka Tourism reaches out to Sri Lankan Missions Overseas;H.E. Dr. Palitha Kohona, newly appointed Ambassador to China, assures his fullest support in Tourism Promotion.

Sri Lanka Tourism is working with the Sri Lankan Missions Overseas, through collaborations, with the intension of coordinated and targeted tourism promotions in the new normal. In this context, visit to Sri Lanka Tourism by H.E. Dr. Palitha Kohona,..

Continue Reading

Adapting to new normal, Sri Lanka Tourism goes virtual to promote ‘Wildlife’

Adapting to the new normal of the global travel and tourism industry, a strategic initiative will be taken by Sri Lanka Tourism Promotion Bureau (SLTPB) to deploy technology to connect with the travellers both local and international in bringing out

Continue Reading
දිස්ත්‍රික්කය