ටි.එම් .ජේ.ඩබ්. තෙන්නකෝන්
අතිරේක ලේකම් (පාලන)
විද්‍යුත් ලිපිනය :
දුරකථන : 011 232 0467
ෆැක්ස් : 011 232 0467
එම්.ඩී.එස්. ප්‍රසාදිනි මෙනවිය
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 349 5787
ෆැක්ස් : 011 2320467
ආර් .එම් .එම් .බි .කුමාරි මෙනවිය
නීති නිලධාරී
PHONE : 011 349 5788

එස්.එල්. නසීර් මහතා
අතිරේක ලේකම් ( සංවර්ධන)
විද්‍යුත් ලිපිනය :
දුරකථන : 011 233 0955
ෆැක්ස් : 011 2436672
අධ්‍යක්ෂ ( සංවර්ධන)
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 232 4133
ෆැක්ස් : 011 2436672
එම්.එස්.සාවිත්‍රි ගුණතිලක මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ ( සංවර්ධන)
විද්‍යුත් ලිපිනය :
දුරකථන : 011 349 5784
ෆැක්ස් :011 2436672
අයි. එස්. පට්ටියගමගේ මහත්මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ ( සංවර්ධන)
විද්‍යුත් ලිපිනය : /
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 232 3606
ෆැක්ස් : 011 2436672

කේ.වී.සුරංගා ප්‍රේමනී මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (සැලසුම්)
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 242 1309
ෆැක්ස් : 011 243 6672
උමා නිරන්ජන් මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 349 5789
ෆැක්ස් : 011 2436672
ආර්.ඩී.එස්. ගුණරත්න මහත්මිය
න‍ියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
විද්‍යුත් ලිපිනය :
දුරකථන : 011 349 5791
එම්. ඒ. එම්. අන්ෆාස් මහතා
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ( සැලසුම්)
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 349 5790
ෆැක්ස් : 011 2436672

එස්.එන් .හපුආරච්චි මහත්මිය
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිළධාරි
E-MAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
PHONE: 011 349 5781
Fax : 011 2436672
ඩී.ආර්.කෙන්නතුඩාව මහතා
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 349 5782
ෆැක්ස් : 011 2436672

පත්මනාදන් ලුරේන්ද්‍රන් මහතා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන අංක : 011 349 5786
ෆැක්ස් අංක : 011 2436672

සංචාරක පුවත්

Mega Travel Influencer ‘Nas Daily’ join-hands to promote Tourism in Sri Lanka

Sri Lanka Tourism Promotion Bureau (SLTPB), under The Ministry of Tourism and Lands welcomed World's Top Travel Influencer Nusier Yassin also known as ''Nas Daily'’ to promote Sri Lanka as One of Best Travel Destinat

Continue Reading

Sri Lanka celebrates its milestone surpassing 100,000 Russian arrivals through direct flights

Sri Lanka Tourism Promotion Bureau, in collaboration with Airport and Aviation Services organized a special ceremony to celebrate 100,000 tourist arrivals from Russian Federation through direct flights.

Continue Reading

ඉදිරි වැඩසටහන්

No events available

Exit
දිස්ත්‍රික්කය