වැඩි විස්තර සඳහා මෙම ෆෝරමය පුරවා අප වෙත එවන්න. අපි හැකි ඉක්මණින් ඔබ වෙත පිළිතුරු සපයන්නෙමු.

 • අමාත්‍ය කාර්යාලය

 • 25 වන මහල, බටහිර කුළුණ ,
  ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය,
  කොළඹ 01.
  ශ්‍රී ලංකාව.
 • +94 11 239 5138
 • +94 11 239 5139
 • සංචාරක අමාත්‍යාංශය

 • 02 වන මහල, ඇසෙට් ආකේඩ් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ,
  අංක 51-ඊ , යෝක් වීදිය,
  කොළඹ 01.
  ශ්‍රී ලංකාව.
 • +94 11 232 1222
 • +94 11 243 6672
 • ගුවන් සේවා හා අපනයන කලාප සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

 • 30 වන මහල, බටහිර කුළුණ ,
  ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය,
  කොළඹ 01.
  ශ්‍රී ලංකාව.
 • +94 11 233 7629
 • +94 11 233 7627

සංචාරක පුවත්

Sri Lanka Tourism Lures Digital Nomads

Sri Lanka was recently recognized as one of the top destinations for Digital Nomads, emerging second in Club Med’s index of the best places and countries around the world to become a Digital Nomad. Club Med collected and assessed data in line with

Continue Reading

Initiative to vaccinate those who are involved in the Tourism industry in order to rejuvenate Tourism

Covid vaccination begins for those involved in the tourism industry

Continue Reading
දිස්ත්‍රික්කය