ගරු ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමා
ගරු අමාත්‍ය
විද්‍යුත් ලිපිනය :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 2395138
ෆැක්ස් : 011 2395139

ප්‍රදීප් විජේරත්නසේකර මහතා
පෞද්ගලික ලේකම්
විද්‍යුත් ලිපිනය :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 2395133
ෆැක්ස් : 011 2395139
ප්‍රදීප් අනුර කුමාර මහතා
මාධ්‍ය ලේකම්
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 2337640
ෆැක්ස් :011 2395139
සුජීව සම්පත් මහතා
සම්බන්ධීකරණ ලෙකම්
විද්‍යුත් ලිපිනය :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 2337640
ෆැක්ස් : 011 2395139
ඒ.කේ.වී.එස් අරන්දර මහතා
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 2337607
ෆැක්ස් :011 2395139
ලක්ෂ්මන් ගුණවර්ධන මහතා
සම්බන්ධීකරණ ලෙකම්
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 2337640
ෆැක්ස් : 011 2395139

සංචාරක පුවත්

Sri Lanka Tourism Lures Digital Nomads

Sri Lanka was recently recognized as one of the top destinations for Digital Nomads, emerging second in Club Med’s index of the best places and countries around the world to become a Digital Nomad. Club Med collected and assessed data in line with

Continue Reading

Initiative to vaccinate those who are involved in the Tourism industry in order to rejuvenate Tourism

Covid vaccination begins for those involved in the tourism industry

Continue Reading
දිස්ත්‍රික්කය