6 වන මහල,රක්ෂණ මන්දිරය ,අංක 21 වෝක්ෂෝල් මාවත කොළඹ 02

ගරු.රංජිත් අලුවිහාරේ පා.ම
රාජ්‍ය අමාත්‍ය
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 232 3604/ 011 232 3605
ෆැක්ස් : 011 242 1363
ජංගම දුරකථන : 077 843 556

පී.පී.කේ අබේසිරිගුණවර්ධන මහත්මිය
රාජ්‍ය ලේකම්
දුරකථන : 011– 242 1309
ෆැක්ස් : 011 242 1363

රන්ජන් පතිනාදර් මහතා
රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
විද්‍යූත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 242 1363
ෆැක්ස් : 011 242 1363
ජංගම දුරකථන : 077 340 4145
රොෂාන් පෙරේරා මහතා
මාධ්‍ය ලේකම්
විද්‍යූත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 233 5683
ෆැක්ස් : 011 242 1363
ජංගම දුරකථන : 077 340 4145

සංචාරක පුවත්

Recognizing Jaffna: A Culinary Adventure by Popular YouTubers - Chopstick Travel

Recognizing Jaffna: A Culinary Adventure by Popular YouTubers - Chopstick Travel

Continue Reading

Tourism Promotions Bureau Starts Global TV advertising to boost tourism to Sri Lanka

Tourism Promotions Bureau Starts Global TV advertising to boost tourism to Sri Lanka

Continue Reading

ඉදිරි වැඩසටහන්

දිස්ත්‍රික්කය