ගරු අමාත්‍යතුමා හා කාර්යමණ්ඩලය, 7 වන මහල,අංක 78,ගාලු පාර කොළඹ 03
පොදු දුරකථන– 011 234 1066
පොදු ෆැක්ස්– 011 238 2218

ගරු .ජෝන් අමරතුංග
ගරු. අමාත්‍ය
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථනය : 011 223 5504/011 245 2912
ෆැක්ස් : 011 2341072
ජංගම දුරකථන : 077 748 9999/ 071 748 9999

ෆීලික්ස් රොද්‍රිගෝ මහතා
ගරු අමාත්‍යතුමාගේ උපදේශක
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 234 1068
ෆැක්ස් : 011 2341074
ජංගම දුරකථන : 077 350 4501
රොමේෂ් අබේවික්‍රම මහතා
පුද්ගලික ලේකම්
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 234 1069
ෆැක්ස් : 011 2341074
ජංගම දුරකථන : 077 784 7747
ආර්.ඒ .පී ආරියරත්න මහතා
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
විද්‍යුත් ලිපිනය : Ministryof This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 234 1070
ෆැක්ස් : 011 2341074
ජංගම දුරකථන : 071 802 6182
ඈන් සුදර්මා අමරතුංග මහත්මිය
මහජන සම්බන්ධතා නිළධාරී
විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන : 011 234 1067
ෆැක්ස් : 011 2341074
ජංගම දුරකථන : 076 862 9294
ඊ.වී.එචි ප්‍රනාන්දු මහතා
සම්බන්ධීකරණ ලෙකම්
දුරකථන : 011 234 1066
ෆැක්ස් : 011 2341074
ජංගම දුරකථන : 072 222 0950
ලොරන්ස් මාදිවෙල මහතා
මාධ්‍ය ලේකම්
දුරකථනය : 011 234 1071
ෆැක්ස් : 011 2341074
ජංගම දුරකථන : 071 812 4190

සංචාරක පුවත්

Recognizing Jaffna: A Culinary Adventure by Popular YouTubers - Chopstick Travel

Recognizing Jaffna: A Culinary Adventure by Popular YouTubers - Chopstick Travel

Continue Reading

Tourism Promotions Bureau Starts Global TV advertising to boost tourism to Sri Lanka

Tourism Promotions Bureau Starts Global TV advertising to boost tourism to Sri Lanka

Continue Reading

ඉදිරි වැඩසටහන්

දිස්ත්‍රික්කය