ගරු ප්‍රසන්න රණතුංග අමාත්‍යතුමා හග්ගල උද්භිද උද්‍යානයේ සිදු කළ නිරීක්ෂණ චාරිකාව අතරතුර එහි සේවක සේවිකාවන්ගේ ගැටළු වලට සවන් දුන් අතර ඉතා කැපවීමෙන් මෙහි නඩත්තු කටයුතු සිදුකරන ඔවුන්ගේ ගැටළු වලට කඩිනමින් විසදුම් ලබා දීමට අපේක්ෂා කරන බව ප්‍රකාශ කරන ලදි.

 FO4A7831 IMG 0935   FO4A7818
 IMG 0914  FO4A7888  FO4A7872
 FO4A7895  FO4A7905  IMG 0944 1
 IMG 0986  IMG 0992  IMG 1001
IMG 1009 IMG 1004 IMG 1012
IMG 0914 IMG 1075 IMG 1090

 

සංචාරක පුවත්

The second BIMSTEC Network of Tour Operators meeting concludes with new initiatives for developing regional tourism

BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral, Technical and Economic Cooperation, Dhaka) was initiated as a platform to bring together the countries in the Bay of Bengal to discuss and work in collaboration to develop all aspects of 14 main s

Continue Reading

CHINESE INTERNATIONAL TRAVEL MART OPEN FOR VIRTUAL TRAVEL BUSINESS SLTPB Registered Businesses to have extended 6 month Direct Virtual Access to Chinese Travel Businesses

Sri Lanka participated at the virtual version 5 of China International Travel Mart (CITM - 2020) which was held from 16th to 18th November 2020 at Shanghai New International Expo Centre, China where the first two days of the fair was open to the trad

Continue Reading
දිස්ත්‍රික්කය