සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ  නව ලේකම් ලෙස එස්. හෙට්ටිආරච්චි මහතා 2020.08.14 වන දින සිය ධූරයේ  වැඩ බාර  ගත්තේය. අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

 364A0408 364A0411  364A0415 
 364A0433  364A0436  364A0439
 364A0440  364A0474  364A0475

සංචාරක පුවත්

Sri Lanka Tourism reaches out to Sri Lankan Missions Overseas;H.E. Dr. Palitha Kohona, newly appointed Ambassador to China, assures his fullest support in Tourism Promotion.

Sri Lanka Tourism is working with the Sri Lankan Missions Overseas, through collaborations, with the intension of coordinated and targeted tourism promotions in the new normal. In this context, visit to Sri Lanka Tourism by H.E. Dr. Palitha Kohona,..

Continue Reading

Adapting to new normal, Sri Lanka Tourism goes virtual to promote ‘Wildlife’

Adapting to the new normal of the global travel and tourism industry, a strategic initiative will be taken by Sri Lanka Tourism Promotion Bureau (SLTPB) to deploy technology to connect with the travellers both local and international in bringing out

Continue Reading
දිස්ත්‍රික්කය