කොළඹ පදවිය තුළ  සේවය කරන දහම් පාසල් ගුරුවර ගුරුවරියන් සඳහා වන දහම් ගුරු දීමනාව වශයෙන් රුපියල් 2,90,95,000ක මුදල් (රුපියල් දෙකෝටි අනූලක්ෂ අනූ පන්දාහක) චෙක්පත කොළඹ අගරදගුරු තැන්පත් අති උතුම් දේවධර්මාචාර්ය මැල්කම් කාදිනල්  රංජිත් හිමිපාණන් වහන්සේ වෙත සංචාරක සංවර්ධන, වනජීවි හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ගරු ජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා විසින් කොළඹ අගරදගුරු මැදුරේදී භාර දෙන ලදි.

කොළඹ පදිවියේ පැවිදි ගුරුවරුන් 304 දෙනෙකු ද , දහම් පාසල් ගුරුවරුන් 1029 දෙනෙකු ද , දහම් ගුරුවරුන් 4487 දෙනෙකු ද වශයෙන් මුළු දහම් සේවීන් 5819 දෙනෙකු සේවය කරයි. එක් දහම් පාසල් ගුරු සේවියෙකු සඳහා රුපියල් 5000ක් බැගින් ලබා    ෙදයි.

මෙම චෙක්පත් ප්‍රදානය කරන අවස්ථාවට කොළඹ පදවියේ ධර්මෝපදේශක අධ්‍යක්ෂ ගරු නෝනිස් පියතුමා ද සහභාගී විය.

364A5355

සංචාරක පුවත්

Sri Lanka Tourism Celebrates the Big Win by Santani at the World Travel Market UK

Sri Lanka Tourism Celebrates the Big Win by Santani at the World Travel Market UK

Continue Reading

Sri Lanka dazzles as Premier Partner at World Travel Market

Sri Lanka dazzles as Premier Partner at World Travel Market

Continue Reading
දිස්ත්‍රික්කය