මෙම අමාත්‍යාංශය මඟින් 2018 වර්ෂයේ සංචාරක ගමනාන්තයක් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ අයවැය ප්‍රතිපාදන පදනම් කර ගනිමින් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ උඩුබද්දාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ රු.මි.17 වියදමකින් කට්ටිමහන ශාන්ත ආනා දේවස්ථානයේ ආගමික සංචාරකයින්ගේ පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ඉදිකරන ලද විවේකාගාර 2019.07.27 දින කුරුණෑගල පදවි කතෝලික දරගුරු අතිඋතුම් දේවාධර්මාචාර්ය හැරල්ඩ් ඇන්තනි පෙරේරා රදගුරු හිමිපාණන් විසින් ආසිරි ගන්වා සංචාරක සංවර්ධන , වනජීවි හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ගරු  ජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා විසින් ජනතා අයිතියට පත්කරන ලදි.

364A2784

364A2787

364A2818

364A2840

සංචාරක පුවත්

So Sri Lanka Pro 2019

So Sri Lanka Pro 2019

Continue Reading

Sri Lanka Tourism Promotion Bureau welcomes a delegation of high profile Indian journalists to Sri Lanka

Sri Lanka Tourism Promotion Bureau welcomes a delegation of high profile Indian journalists to Sri Lanka

Continue Reading
දිස්ත්‍රික්කය