සංචාරක කටයුතු පිළිබඳ කාර්ය සාධක බලකා ඒකකය

සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

රැකියා ඇබෑර්තු

කළමනාකරණ සහකාර

රියදුරු

කාර්යාල කාර්ය සහායක

සුදුසුකම්:-
(අ) අධ්‍යාපන සුදුසුකම්
සිංහල,ඉංග්‍රීසි හා ගණිතය ඇතුළු විෂයයන් හතරකට සම්මාන සමාර්ථ සහිතව එක්වාරයකදී අ.පො.ස.සා/පෙළ විෂයයන් හයක් සමත් වී තිබීම හා

අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගපේ පොදු ප්‍රශ්න පත්‍රය හැර විෂයයන් තුනක් සමත් වී තිබීම

(ආ) වෙනත් සුදුසුකම්
i. ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙක් විය යුතුයි.
ii. යහපත් චරිතයකින් හා මනා සෞඛ්‍යකින් යුක්ත විය යුතුය.

ඉංග්‍රීස භාෂා දැනුම,පරිඝණක භාවිතය පිළිබඳ දැනුම සමඟ ඒ සම්බන්ධ වෘත්තීය සහතික ලබා තිබීම හා සේවා පළපුරුද්ද අමතර සුදසුකමක් ලෙස සැළකේ.

වයස් සීමාව:-
අයදුම්පත් භාර ගන්නා දිනයට වයස අවුරුදු 18ට නොඅඩු හා අවුරුදු 45ට නොවැඩි විය යුතුය.

බඳවා ගන්නා ආකාරය:- කොන්ත්‍රාත් පදනම

මාසික දීමනාව (රු) :- 18,728/- + 7,110/- + 7,800/- = 33,638/- ‍

තනතුරු සංඛ්‍යාව :- 03

සුදුසුකම්:-
(අ) අධ්‍යාපන සුදුසුකම
සම්මාන සාමාර්ථ දෙකක් සහිතව වාර දෙකකට නොඅඩු සංඛ්‍යාවකදී අ.පො.ස සා/පෙළ විෂයයන් හයක් සමත් වී තිබීම හා මෝටර් රථ කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් නිකුත් කළ වලංගු රියදුරු බලපත්‍රයක් තිබීම හා රියදුරු බලපත්‍රය ලබා ගත් පසුව අවම වශයෙන් වසර තුනක පළපුරුද්ද

(ආ)වෙනත් සුදුසුකම්
i. ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙක් විය යුතුයි. 
ii. යහපත් චරිතයකින් හා මනා සෞඛ්‍යකින් යුක්ත විය යුතුය.

වයස් සීමාව:-
අයදුම් පත් භාර ගන්නා දිනයට වයස අවුරුදු 18ට නොඅඩු හා අවුරුදු 45ට නොවැඩි විය යුතුය.

බඳවා ගන්නා ආකාරය:-
කොන්ත්‍රාත් පදනම

මාසික දීමනාව (රු) :-
17,798/- + 7,293/- + 7,800/- = 32,891/-

ත‍නතුරු සංඛ්‍යාව:- 01

සුදුසුකම්:-
(අ) අධ්‍යාපන සුදුසුකම්
සම්මාන සමාර්ථ දෙකක් සහිතව වාර දෙකකට නොඅඩු සංඛ්‍යාවක දී අ.පො.ස සා/පෙළ විෂයයන් හයක් සමත්ව තිබීම.

(ආ) වෙනත් සුදුසුකම්
i. ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙක් විය යුතුයි. 
ii. යහපත් චරිතයකින් හා මනා සෞඛ්‍යකින් යුක්ත විය යුතුය.

ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම අමතර සුදුසුකමක් ලෙස සැළකේ.

වයස් සීමාව:-
අයදුම් පත් භාර ගන්නා දිනයට වයස අවුරුදු 18ට නොඅඩු හා අවුරුදු 45ට නොවැඩි විය යුතුය.

බඳවා ගන්නා ආකාරය:-
කොන්ත්‍රාත් පදනම

මාසික දීමනාව (රු) :- 16,738/- + 7,502/- + 7,800/- = 32,040/- ‍

ත‍නතුරු සංඛ්‍යාව:- 01

නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්, අධ්‍යපන සහතික හා සේවා පළපුරුද්ද පිළිබඳ සහතිකවල පිටපතක් සමඟ පහත ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් 2017.11.15 දිනට පෙර ලැබෙන්නට සැලැස්විය යුතුය. අයැදුම්පත් බහා එවන කවරයේ වම්පස ඉහළ කෙළවරේ ඉල්ලුම්කරන තනතුරේ නම සඳහන් කරන්න. තෝරා ගත් අයැදුම්පත් පමණක් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවනු ලැබේ. වැඩිදුර තොරතුරු 011-4354762 හා 011-2335820 දුරකථන අංක ඇමතීමෙන් ලබා ගත හැක.

විධායක අධ්‍යක්ෂ - සංචාරක කටයුතු පිළිබඳ කාර්ය සාධක බලකා ඒකකය,
සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය,
6 වන මහළ,
රක්ෂණ මන්දිරය,
නො 21,
වෝක්ෂෝල් වීදිය,
කොළඹ 02.